"Veikdami išvien pasieksime daugiau nei veikdami atskirai!"

GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS „PINIAVA“ ĮSTATAI

I. Bendroji dalis

 

1.1.  Gyventojų bendruomenė „Piniava“ (toliau – bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė organizacija.

1.2.  Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais.

1.3.  Bendruomenė gali vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas (asociacijas), steigti struktūrinius padalinius.

1.4.  Bendruomenė nuo įstatų įregistravimo dienos įgyja juridinio asmens statusą. Ji turi antspaudą, sąskaitas (litais ir valiutines) bankuose, gali turėti savo simboliką.

1.5.  Bendruomenės buveinė: Žibučių g. 7, Piniava, Panevėžio r.

1.6.  Veiklos teritorija: Panevėžio rajonas.

 

II. Veiklos tikslas ir uždaviniai, teisės

 

2.1    Spręsti gyventojų problemas socialinėje, dvasinėje, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.

2.2    Finansinės ir kitokios paramos paieška aktualioms bendruomenės problemoms spręsti.

2.3    Bendradarbiavimas su kitomis šalimis, keitimasis informacija, žiniomis ir patyrimu.

2.4    Diegti visuomenei pilietinius pagrindus, skatinti demokratijos daigus vietos bendruomenėje.

2.5    Ugdyti vietos iniciatyvą diegiant savivaldos elementus bendruomenėje.

2.6    Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti centras turi teisę:

2.6.1 nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;

2.6.2 steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

2.6.3 organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

2.6.4 pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juos disponuoti;

2.6.5 samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

2.6.6 gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų:

2.6.7 steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos

Įstatymus:

2.6.8 steigti fondus.

 

III. Bendruomenės nariai, jų teisės ir pareigos

 

3.1 Bendruomenės nariais gali tapti piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, pareiškę norą dalyvauti bendruomenės veikloje.

3.2 Narys turi teisę:

3.2.1 dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose su balsavimo teise, siūlyti savo idėjas bendruomenės veiklai pagerinti, pareikšti savo nuomonę visais svarstomais klausimais;

3.2.2 rinkti ir būti išrinktu į valdybos narius ir revizijos komisijos narius;

3.2.3 išstoti iš bendruomenės narių.

3.3 Narys privalo:

3.3.1 laikytis bendruomenės įstatų;

3.3.2 vykdyti visuotinių susirinkimų, valdybos ir revizijos komisijos įsipareigojimus;

3.3.3 dalyvauti bendruomenės veikloje;

3.3.4 saugoti ir tausoti bendruomenei priklausantį turtą;

3.3.5 mokėti nustatytas įmokas ir rinkliavas.

 

IV. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

 

4.1 Bendruomenės nariu tampa asmuo, parašęs prašymą juo tapti ir sumokėjęs visuotinio susirinkimo nustatytą stojamąjį mokestį.

4.2 Nariai moka nario mokestį ir teikia kitokią materialinę paramą bendruomenei pagal savo išgales.

4.3 Nepriklausomai nuo to, kokius mokesčius moka ir kokią paramą teikia bendruomenei, visi nariai turi lygias teises.

4.4 Išstoti iš bendruomenės narių galima pateikus rašytinį pareiškimą valdybai. Nario pavardė išbraukiama iš sąrašų.

4.5 Už šių įstatymų ir įstatų pažeidimus bei kitus nusižengimus pašalinama iš narių visuotinio susirinkimo nutarimu už kurį balsuoja 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.

4.6 Išstojimo ir pašalinimo iš narių atvejais stojamasis ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei perduotos lėšos negrąžinamos.

 

V. Valdymo organai ir jų kompetencija

 

5.1 Aukščiausias bendruomenės organas – visuotinis narių susirinkimas. Bendruomenės valdymo organas yra valdyba – iš 15 asmenų.

5.2 Susirinkimas turi teisę:

5.2.1 keisti ir papildyti įstatus;

5.2.2 rinkti ir atšaukti valdybą ir revizijos komisiją arba pavienius jų narius;

5.2.3 vertinti valdybos veiklą, metinę ataskaitą ir revizijos komisijos pateiktą išvadą apie finansinę veiklą:

5.2.4 nustatyti  darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką;

5.2.5 spręsti narių pašalinimo klausimus;

5.2.6 spręsti disponavimo turtu ir lėšomis klausimus;

5.2.7 spręsti ekspertų pasamdymo finansinei veiklai patikrinti būtinumą;

5.2.8 spręsti stojimo į visuomeninių organizacijų sąjungas (asociacijas), išstojimo iš jų bendruomenės reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;

5.2.9 priimti nutarimus steigti įmones, struktūrinius padalinius;

5.2.10 spręsti valdybai pavestus klausimus, jeigu valdyba to prašo.

5.3 Visuomeniniame narių susirinkime priimti nutarimai laikomi teisėtais, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip pusę bendruomenės narių. Neatvykus į susirinkimą nustatytam narių skaičiui, per dvi savaites gali būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip ¼ narių. Šiame susirikime būti svarstomi tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkėje paskelbti klausimai.

5.4 Susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus bendruomenės reorganizavimo ir likvidavimo klausimais, kus nutarimai priimami ne mažiau kaip 2/3 balsų;

5.5 Susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja revizijos komisija arba valdyba, esant reikalui.

5.6 Apie susirinkimo datą, laiką ir vietą nariai informuojami raštu bendruomenės skelbimų lentoje prieš 15 dienų iki susirinkimo datos. Kartu paskelbiama susirinkimo dienotvarkė.

5.7 Valdybos nariai ir valdybos pirmininkas renkami iš 15 narių trejų metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.

5.8 Valdybos nutarimu yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Nutarimai teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė valdybos narių, Esant lygiam balsų skaičiui lemia pirmininko balsas.

5.9 Valdybos funkcijos:

5.9.1 vykdo visuotinio susirinkimo nutarimus savo kompetencijos ribose;

5.9.2 bendruomenės vardu sudaro sutartis ir kitus sandorius;

5.9.3 priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, tvarko narių sąrašus ir renka nario mokestį;

5.9.4 sprendžia ar sudaro darbo sutartis su valdybos nariais, numato apmokėjimo už jų darbą dydį ir tvarką;

5.9.5 rengia veiklos planus, pajamų ir išlaidų sąmatą, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su bendruomenės veikla;

5.9.6 organizuoja raštvedybos ir sąskaitybos tvarkymą;

5.9.7 disponuoja lėšomis, esančiomis atsiskaitomojoje sąskaitoje, bendruomenės uždavinių vykdymui sutinkamai su visuotinio susirinkimo nutarimais;

5.9.8 atsako už ūkinę ir finansinę veiklą;

5.10 Valdybos pirmininkas:

5.10.1 priima į narius ir atleidžia iš narių asmenis pagal jų prašymus;

5.10.2 atstovauja bendruomenei teisme;

5.10.3 sprendžia kitus klausimus.

 

VI. Bendruomenės lėšos

 

6.1 Bendruomenės lėšos sudaro:

6.1.1 stojamasis nario mokestis;

6.1.2 fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir jų labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.1.3 skolinto kapitalo lėšos;

6.1.4 kredito įstaigų palūkanos už saugomas bendruomenės lėšas;

6.1.5 nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2 Bendruomenės lėšos naudojamos tik įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

 

VII. Finansinės veiklos kontrolė

 

7.1 Bendruomenės veiklą kontroliuoja revizijos komisija, renkama visuotiniame narių susirinkime iš 3 narių trejų metų laikotarpiui. Revizijos komisija iš savo tarpo išsirenka pirmininką.

7.2 Revizijos komisijos nariais negali būti valdybos nariai ir asmenys, kuriuos su valdybos nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai.

7.3 Revizijos komisija, turėdama pagrįstą pranešimą apie valdybos veiklos trūkumus, turi teisę bet kada patikrinti valdybos veiklą. Jeigu nustatoma pažeidimų, tikrinimo medžiaga perduodama svarstyti visuotiniam susirinkimui.

7.4 Pasibaigus ūkiniams metams, komisija atlieka išsamų veiklos patikrinimą, vertina ją ir teikia išvadas apie bendruomenės finansinę veiklą. Valdyba privalo pateikti revizijos komisijai paaiškinimus ir visus reikalaujamus dokumentus.

7.5 Valstybinės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoti bendruomenės veiklą.

7.6 Ginčus arp bendruomenės ir jos narių bei kitų juridinių ar fizinių asmenų sprendžia teismas.

 

VIII. Reorganizavimas ir likvidavimas

 

8.1 Bendruomenė reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka.

8.2 Organas, priėmęs nutarimą likviduoti bendruomenę kaip juridinį asmenį, skiria likvidatorius, nustatydamas jų įgaliojimus.

8.3 Likvidatoriai turtą ir lėšas pirmiausiai panaudoja atsiskaitymui su kreditoriais. Likusių lėšų ir turto panaudojimą sprendžia organas, priėmęs nutarimą likviduoti organizaciją.

 

 

 

Valdybos pirmininkė                                                                                   Z. Babilas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


*